Scroll Top

Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf:  O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.  Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere.  Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Lukas 18:10-14

Trots is één van de dingen dat onze relatie met God verhindert. Wanneer we hoogmoedig zijn onderschatten we het werk van het bloed van Jezus Christus in ons leven. Het is door het bloed van Jezus Christus dat wij allen gered zijn. Het is het bloed van Jezus die het oude verbond volbracht en het nieuwe verbond vestigde. Zonder het bloed zou niemand van ons ooit een kans op een nieuw begin hebben. Dus wanneer we ons roemen vanwege onze daden in het Koninkrijk missen we de gehele essentie van onze redding door het bloed van Jezus door genade en niet omdat we gekwalificeerd waren. Het is het bloed dat ons kwalificeert voor een relatie en niet onze daden of hoe we gebruikt worden door de Geest van de Here.

Wanneer we niet nederig zijn is het moeilijk voor ons om de voordelen van relatie te oogsten.

Daarom weigerde God de hoogmoedige en verhoogde de nederige. Een nederig persoon is gewillig om zich te onderwerpen aan God Almachtig en met een dienstbaar hart te dienen, maar een hoogmoedig persoon vind het moeilijk om te onderwerpen. Omdat zijn of haar daden zijn of haar eigen God zijn.

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig;  en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed,  want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. [Spreuken 3:34]Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.” 1 Petrus 5:5-6

Het wordt tijd dat we nederig blijven voor God Almachtig om verhoogd te worden in ons leven door onze relatie met Hem.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verneder mijzelf vandaag voor U. Wees verhoogd in al datgene mij aangaat in Jezus Christus Christus machtige Naam. Amen.