Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. [Ps 110:1]. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” ‭Hebreeen‬ ‭12:1-3‬ HSV

Het doel van satans aanvallen tegen uw leven is om u te doen bezwijken en te verzwakken in uw geestelijke kracht. In gebed, het bestuderen van Gods Woord en vasten zijn zijn aanvallen afleiding van Gods doel in uw leven.

We mogen niet verzwakken temidden van een strijd. Bezwijken middenin een gevecht zegt veel over onze bereidheid en geestelijke capaciteit.

Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt.” Spreuken ‭24:10‬ ‭HSV

In dit laatste uur bezwijken velen omdat zij hebben toegelaten dat de vijand grond heeft gewonnen in hun hart en verstand. Het wordt tijd dat we wakker worden en onze lendenen van ons verstand omgorden met het Woord van Waarheid en weerstand bieden tegen de duivel in Jezus’Naam. Het is tijd dat wij najagen, alles wat we zijn verloren herstellen en overnemen in Jezus’Naam.

Sta op en vecht terug zegt de Heere want de overwinning is de uwe in Jezus Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik weiger om te bezwijken in Jezus’Naam. Ik bied weerstand tegen elke aanval van satan op mijn leven en verklaar dat zijn verlangen nooit zal uitkomen en dat alleen raadgeving van de Heere mijn deel is in Jezus’Naam. Amen.