Zijn zij niet allen dienende geesten erop uitgestuurd worden ten dienste van die de zaligheid zullen beërven? ” Hebreeën ‭1:14‬ ‭HSV

Engelen leren ons hoe God te aanbidden.

En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! [Jes 61:3] En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, [Ps. 47:8] wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden:.” Openbaring 4:8-10 HSV

Deze tekst spreekt over engelen die ons is massale aanbidding leiden op het moment dat Jezus eindelijk zal heersen en regeren op aarde. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. Maar in deze tekst leren we van engelen hoe we God moeten aanbidden en lofprijzen.

Laten we samen bidden:

Dank U Hemelse Vader dat U mij door Uw engelen leert hoe te aanbidden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.