En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden;  en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.” Handelingen 16:23-26 HSV

Vervolging leert ons om God te zien als onze wonder werker en niet als mens. Paulus en Silas leden omwille van Christus, maar uiteindelijk manifesteerde God een wonder aan hen toen ze baden en Hem aanbaden.

Ook toen de kinderen van Israël Egypte verlieten werd hen geboden om de getuigenissen en de verordeningen en bepalingen van de Heer te houden om hun kinderen te onderwijzen dat God een wonder werker is en dat zij een wonderwerkende God dienen.  

Wanneer uw zoon u morgen vraagt: Wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de HEERE, onze God, u geboden heeft? dan moet u tegen uw zoon zeggen: Wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de HEERE heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de HEERE gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend, in Egypte, aan de farao en aan zijn hele huis, voor onze ogen. Maar ons leidde Hij daarvandaan, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven, dat Hij onze vaderen onder ede beloofd had.” Deuteronomium 6:20-23 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij in de beproeving onderwijst dat U een wonderwerkende God bent in Jezus Christus machtige Naam. Amen.