Scroll Top

Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen.”
‭‭Psalmen‬ ‭89:35‬ ‭HSV

Jezus Christus heeft een nieuw verbond met God gevestigd en als Kinderen van Christus zijn we de begunstigden van dit verbond. Jezus heeft aan alle condities van het verbond voldaan opdat we de zegeningen mogen ontvangen.

Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen” Hebreeën 8:6-13 HSV

Als begunstigden van het verbond dat God met Christus aanging, gaat het nu niet meer over wat we in ons verleden hebben gedaan of om onze menselijke pogingen om God te behagen, maar gaat het om wat Jezus heeft gedaan omwille van ons en niet om wat wij gedaan hebben. Daarom is het niet langer door kracht en niet door geweld,
maar door Mijn Geest, zegt de Heere. Om de voordelen van het verbond dat door Christus omwille van ons is vrijgevochten te ervaren en gemanifesteerd zien worden in ons leven, moeten we gewillig en gehoorzaam zijn not what we have done.

Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten,”
Jesaja‬ ‭1:19‬ ‭HSV

Gewillig zijn in deze tekst betekent aan Gods wil voor ons overgeven. En zolang we gewillig en gehoorzaam zijn zullen we de manifestatie van het verbond in ons leven ervaren.

Ervaar vandaag de kracht van het verbond gevestigd door Jezus Christus omwille van ons met Zijn Bloed.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. ” ‭‭Galaten‬ ‭3:13-14‬ ‭HSV‬‬

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor de zegeningen van uw verbond dat in en door en voor mij werkt in Jezus’Naam. Amen.