Scroll Top

Op die dag zal het gebeuren dat zijn last van uw schouder zal afglijden en zijn juk van uw hals; en dat juk zal te gronde gericht worden omwille van de Gezalfde.” Jesaja 10:27 HSV

Meestal besteden we tijd om er aan de buitenkant goed uit te zien en spuiten we allerlei soorten natuurlijke parfums op ons of smeren we onszelf in met een dure lichaamsolie, zodat we heerlijk ruiken voor de mensen met wie we in contact komen. Maar al deze dingen zorgen er nooit voor dat onze problemen of lasten verdwijnen.

Onze bovenstaande tekst zegt:”…het juk zal te gronde gericht worden omwille van de Gezalfde” en niet doordat we een lekkere natuurlijke parfum of bodylotion op doen.

Wanneer we bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest, komt de zalving in ons van God Almachtig op ons om elk juk in ons leven of tegen ons te vernietigen.

Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en Zijn Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen- en zoals ze u heeft onderwezen zo moet u in Hem blijven.” 1 Johannes 2:20-27 HSV

De Bijbel noemt het kracht, vervuld zijn met de Heilige Geest of zalving. Deze verse zalving is daar om elk koppige weerstand in ons te vernietigen. Dat gebeurde ook met de 120 mensen in de bovenkamer en dit gebeurde ook met de apostelen toen hen verboden werd te spreken in de Naam van Jezus Christus. (Lees a.u.b. Handelingen 2:3-4 & Handelingen 4:31)

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.” Handelingen 4:29-31 HSV

Steeds wanneer we bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest doen we Gods parfum op, omdat de Heilige Geest Zichzelf op ons smeert en ons zalft met verse zalving om elk juk van satan tegen ons te gronde te richten in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat elk juk van satan tegen mijn leven vandaag te gronde is gericht terwijl ik bid in de geest met hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.