Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. [*** AMP maakt verwijzing naar Psalmen 110:1] Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” Hebreeën 12:1-3 HSV

De Bijbel zegt dat we onze ogen moeten richten op Jezus Christus en niet op onze omstandigheden. Satan gebruikt de moeilijkheden die we tegenkomen in ons het leven om ervoor te zorgen dat wij God beschuldigen en Hem (God) niet geloven.

Dat woord bezwijken betekent in het Grieks losmaken of ontspannen door op te geven. Maar God wil niet dat we bezwijken in onze ziel, maar Hij wil dat we de lendenen van ons verstand omgorden met het Woord van God in de Naam van Jezus Christus.

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst.” 1 Petrus 1:13-14 NBV

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.” 1 Petrus 1:13-14 HSV

Het is tijd om uw verstand voor te bereiden op een actie tegen satanische aanvallen door het woord van God door de kracht van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij het verstand van God voor te bereiden op een actie tegen satanische aanvallen in de kracht van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.