En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

Om God het gebied van Jabez uit te laten breiden of de beperkingen van zijn leven of bediening weg te halen, moest God eerst de ogen van zijn verstand over deze situatie verlichten, Jabez vroeg God om zijn duisternis te verlichten aangaande zijn zaak.

Velen hebben God in uw leven gelimiteerd omdat hun ogen van hun verstand over Gods Woord niet verlicht is.

We kunnen op geen enkel wijze datgene wat ons toebehoort ontvangen of in bezitting nemen zonder dat we eerst weten wat ons toebehoort en ons recht te kennen om datgene wat ons toebehoort in Christus te gebruiken of te bezitten

Om deze reden bad Paulus voor zijn pas bekeerden in Christus, geleid door de Heilige Geest dat de ogen van hun verstand verlicht zou worden.

Houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,” Efeziërs 1:16-18 HSV

Als erfgenamen samen met Christus, hebben we samen een gedeelde erfenis. Dit is onze verlossingsrecht als gelovigen in Christus. Totdat we onze rechten in Christus kennen en het beginnen uit te oefenen, zal de vijand misbruik maken van onze onwetendheid en ons gevangen houden.

Een goed voorbeeld van onze verlossingsrecht is:

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,” Efeziërs ‭1:7‬ ‭HSV

Dit is wat Jezus al voor ons heeft gedaan. We moeten deze Bijbeltekst eerst in onze geest, ziel en lichaam accepteren en satans aanvallen tegen ons leven bestraffen.

Onthoud dat wanneer de vijand wilt aanvallen hij ervoor zal zorgen dat u zich herinnert wat u dient te vergeten (veroordeling van uw vroegere fouten of wat mensen u hebben aangedaan) en ervoor zal zorgen dat u vergeet wat u dient te onthouden: Gods Woord. De vijand valt u ook door uw omstandigheden heen aan. Gods Woord is Zijn licht die in onze duisternis schijnt. Daarom moeten we het tot onze meditatie maken.

Als gelovigen ins Christus moeten we weigeren om met minder genoegen te nemen dan Gods maatstaf voor ons leven in Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, verlicht de duisternis in mijn omstandigheden door Uw Geest in mijn meditaties (gebed, studie van het Woord, samenzijn en gemeenschap) in Jezus’Naam. Amen.