Scroll Top

In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk.” Hebreeën 9:7 HSV

Zonder het Bloed van Jezus Christus zal er geen zegen zijn. We zijn allen gezegend vanwege het Bloed. De hogepriester kon de zegen voor hemzelf en het volk niet verkrijgen zonder het bloed offer. In Noach zijn tijdrek. de aarde door een vloed was vernietigd, moest Noach, om de zegen van de oogst van Heere te kunnen ontvangen, eerst een offer brengen naar de Heere en moest er bloed worden gevloeid. Toen werd de vloek van de aarde ingetrokken en zegende God de aarde.

En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.” Genesis 8:20-22 HSV

Moge u vandaag door de goddelijke kracht van het Bloed van Jezus de oogst voor uw vele werken of de zaden die u gezaaid hebt opeisen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Door de kracht van het Bloed van Jezus Christus eis ik mijn Oogst op (wees specifiek in het soort oogst) in Jezus’Naam. Amen.