En dit alles is uit God,  Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.” 2 Korinthiërs 5:18 HSV

De enige reden waarom God ons deze bediening heeft gegeven is omdat we de overwinning in Christus hebben door de verzoeningskracht van het Bloed en Hij heeft dit niet alleen betaald voor ons maar ook voor de mens in de wereld.

Jesus is tot zonde gemaakt voor alle zondaars zodat alle zondaars gerechtvaardigd worden gemaakt door Zijn gerechtigheid die van God.

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is.” Romeinen 3:23-26 HSV

Jesus Christus is de oplossing voor de zonde en een nieuw begin voor alle die Hem aanvaarden. Hij is de oplossing voor de reden van mislukking in het leven en de overwinning voor een ieder die een nieuw begin willen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij rechtvaardigt door Uw gerechtigheid en dat U mij het mandaat geeft om de vrijheid die u heeft uitgewerkt voor de mensheid aan te kondigen. Hallelujah. In Jezus’Naam. Amen.