Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7 HSV

De Heilige Geest is met ons in eenheid als we in eenheid zijn met elkaar in de band van eenheid.

We kunnen niet zeggen dat we in eenheid zijn met de Heilige Geest wanneer we weigeren om in eenheid te zijn met elkaar met hetzelfde geloof in Jezus Christus.

en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.” Efeziërs 4:3-6 HSV

Daarom is er zoveel kracht beschikbaar wanneer we in eenheid zijn met elkaar in Jezus Christus machtige Naam.

Eenheid produceert een machtige strijdkracht tegen de vijand. De Bijbel zegt: “… één man zal er duizend kunnen achtervolgen, en twee mannen zullen er tienduizend laten vluchten…”

Het is tijd dat we ernaar verlangen om in eenheid te zijn met elkaar. Gods glorie aan ons gegeven wordt op unieke wijze geopenbaard wanneer we in eenheid zijn met elkaar in Jezus Christus machtige Naam. Het behaagt de Vader ons in eenheid verbonden te zien in Jezus Christus machtige Naam. Leest u a.u.b. Psalmen 133:1-3

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij te genieten van de eenheid met mijn broeders van het soortgelijke geloof in Christus in Jezus Christus machtige Naam. Amen.