En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot aan het einde.” Johannes 13:1 HSV

De Bijbel zegt:” heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad tot aan het einde.”

De liefde van God verandert niet omdat de mensen veranderen of omdat de tijd, de seizoenen en het mandaat verandert. Liefde is een product van God gegeven aan Zijn kinderen om te functioneren op deze aarde. We moeten niet proberen om liefde te produceren of het te bedenken. We zijn het product van de Liefde van God.

Het zaad van de liefde is al in ons. Het enige wat we hoeven te doen, is het uit te oefenen. De apostelen van Jezus Christus lieten Hem in de steek, wandelden in ongeloof, trokken Hem in twijfel, en toch was Zijn liefde voor hen standvastig. Het veranderde niet of werd niet onstabiel.

De reden waarom onze liefde voor elkaar onstabiel is, is omdat we ons meer richten op de zonde van mensen dan op de mensen zelf. Mensen veranderen alleen wanneer u meer persoonlijke interesse in hen toont dan in wat ze doen of wat ze u kunnen bieden. Menselijke aandacht was de focus van onze Here Jezus Christus.

God Almachtig zal altijd en te allen tijden mensen liefhebben, maar Hij haat de zonde die zij begaan. Dat is waarvoor Jezus Christus stierf aan het kruis voor de zonde. Zodat de mensheid kan ontsnappen aan de verschrikking van de hel. Want de hel is nooit bedoeld voor de mensheid, maar het was gemaakt voor satan en zijn demonen.

Voorts stierf Jezus Christus onze Heer met dit in gedachten voor de zonde omwille van de liefde van de schat (mensen) in deze wereld.

Bovenal verandert de liefde van God naar ons niet doordat wij veranderen. We kunnen van Zijn liefde weglopen, maar Zijn Liefde voor ons is constant en volhardend en Hij zal nooit van ons weglopen. Hij verandert nooit.

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in de eeuwigheid.” Hebreeën 13:8 HSV

Vandaar, Gods Liefde is een constante factor. Want God is Liefde.

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”1 Johannes 4:8 HSV           

Zijn liefde is standvastig en het is dezelfde geest van Liefde die Hij ons heeft gegeven, zodat we elkaar op dezelfde manier kunnen liefhebben zoals Hij ons liefheeft. En wij deze zelfde liefde ook kunnen uitoefenen naar de ongelovigen in Jezus Christus machtige Naam.

Richt u vandaag op hetgeen u hebt ontvangen en geef wat u hebt ontvangen van Jezus Christus. Haal uw ogen af van wat de duivel u heeft aangedaan. Dat is hoe u de stroom behoudt van de goddelijke soort Liefde van u naar anderen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat ik een product van de Liefde van God ben. Ik probeer geen liefde te geven of liefde te produceren. Ik wandel in de liefde van God in actie in Jezus Christus machtige Naam. Amen.