Scroll Top

“Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?”
Hebreeën 1:14 NBG
God Almachtig draagt Zijn engelen op over de gehele aarde niet alleen om te waken over de mens maar om rekenschap af te leggen over hun levens.
“Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.”
Matteüs 18:10 NBG
Deze speciale engel opgedragen voor kinderen, handelt geestelijk als hun bescherm engel of lijfwacht. Ook de engel opgedragen als geestelijke lijfwacht verlaat deze het individu nooit zelfs niet waneer het al opgegroeid is tot volwassene.
Dan verrichten zij nog steeds dezelfde taken van rekenschap.
Dus we moeten ons niet focussen op kinderen in deze text.
Wel moeten wij voorzichtig zijn hoe we met he omgaan vanwege hun engel die rekenschap aflegt van hoe er voor hen wordt gezorgd.
Deze engel opgedragen aan ons toen we kinderen of nog babies waren is onze bescherm engel en het is onze taak om met hen samen te werken als de Heere God Almachtig ons helpt hen te herkennen.
Ik bid voor u vandaag dat u in samenwerking zult zijn met uw bescherm engel door de goddelijke hulp van de Heilige Geest.
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord.  Help me door Uw Geest om in nauwe samenwerking te zijn met mijn bescherm engel als U wil in Jezus naam. Amen