Scroll Top

PROFETIE
Er is iets gaande in deze stad; er is een geestelijke beweging.

God zal het opnieuw doen! Net zoals hij dagelijks voorzag van manna vanuit de hemel, zo zal Hij ook in onze dagelijkse noden voorzien! GETUIGENISSEN !!! Alles wat God ooit in de Bijbel heeft gedaan, zal Hij opnieuw doen, maar Hij zal het spectaculairder doen dan voorheen! Want God doet dingen niet twee keer, Hij overtreft het altijd!

Net zoals Mozes de staf gooide, moeten we de Naam van Jezus loslaten! Het zal elke verkeerde leerstelling opslokken. Mensen zullen wandelen in de ruwe kracht van God en ze zullen elk werk van duisternis verdrijven; Een generatie die de kracht van God zal manifesteren!

HET WOORD: DE GEEST VAN LIEFDE

Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de [alle]volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” Jesaja‬ ‭60:2‬ ‭HSV‬‬

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.” Kolossenzen‬ ‭1:13‬ ‭HSV‬‬

Bewijs de duivel geen dienstbaarheid door niet te doen wat hij altijd wil dat u doet! Hoe doet u dit? Door weigeren te doen wat u eerst wel deed! Weiger te handelen zoals u in uw verleden deed! De Glorie betekent niet alleen kracht, maar het betekent dat u SCHIJNT! Wat laten SCHIJNEN? Reflecteer Gods LIEFDE!

Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal.” Exodus‬ ‭33:18-19‬ ‭HSV‬‬

Toen Mozes vroeg: “Toon mij uw heerlijkheid…”, wilde Mozes weten wat God, nou God maakte! Een van Gods persoonlijkheden is LIEFDE! “Goedheid” in de bovenstaande tekst betekent ook compassie. God wil dat we compassie hebben voor de mensen om ons heen. Laat ons gekend worden door de LIEFDE van God!

Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te houden, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.” Deuteronomium‬ ‭7:7-8‬ ‭HSV‬‬

De Heer heeft zijn liefde niet op u gelegd, noch u uitgekozen, omdat u meer in aantal was dan enig volk; want u was de minste van alle mensen: maar omdat de Heer u liefhad en omdat hij de eed zou houden die hij uw vaderen had gezworen, heeft de Heer u met machtige hand uitgeleid en u verlost uit het huis van slaven, uit de hand van farao, de koning van Egypte.” Deuteronomium 7: 7-8 KJV

 

Wie zijn broeder [gelovige] liefheeft, verblijft (leeft) in het Licht, en daarin of in hem is er geen aanleiding tot struikelen of aanleiding tot dwaling of zonde. Maar hij die zijn broer [in Christus] haat (verafschuwt, veracht) verkeert in duisternis en wandelt (leeft) in het donker; hij dwaalt af en merkt niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen heeft verblind.” 1 Johannes 2: 10-11 AMPC (letterlijk vertaald)

Er is een verband tussen “hij die zijn broer haat, leeft in duisternis” en “duisternis zal de aarde bedekken”, het duidt op de afwezigheid van liefde !!!!! Gebrek aan kracht betekent gebrek aan liefde!

Als uw hart vol bitterheid en haat jegens mensen is, blokkeert u de stroom van Glorie (Zijn Geest)! Dus als u de Bijbel leest over “grote duisternis zal de aarde bedekken” (Jesaja 60: 2), spreekt het over het gebrek aan liefde (lees Matt: 24:12). De aarde zal vol haat zijn, daarom zien we de toename van moord, bitterheid, zelfzucht en hebzucht.

Het aspect van God dat schijnt is LIEFDE! Zacheüs veranderde niet omdat hij een diner met Jezus had. Het ging niet om het eten! Zacheüs had een ontmoeting met De LIEFDE Zelf! Dat is hoe we ook Gods LIEFDE aan mensen moeten tonen!

“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.”
‭‭Mattheüs‬ ‭5:13-14‬ ‭HSV‬‬

Zout behoudt ook levens. Van mensen houden betekent dat u zelfs in hun pijn stapt omdat u wilt dat ze verlost worden. Het is LIEFDE die duisternis verdrijft, laat daarom uw licht schijnen, want het is de LIEFDE die moet schijnen! Glorie begint met LIEFDE! Als u kijkt naar het woord “licht”, betekent het LIEFDE! Dus u bent de LIEFDE van de wereld!

De vraag die u zichzelf vandaag moet stellen: “Wat is uw niveau van LIEFDE?”

Om impact te hebben op onze vrienden, familie, levens en Amsterdam, moet LIEFDE ons domineren!

Waarom is genezing een proces? Omdat het te maken heeft met de hoeveelheid licht wat u hebt ontvangen!

De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf! Mattheüs‬ ‭6:22-23‬ ‭HSV‬‬

Als u met haat vervuld bent, kan niemand het licht zien. Maar wanneer u gevuld bent met Licht, wat LIEFDE is, kan de Glorie worden gezien!

ONTHOUD: DE GLORIE IS DE PLAATS VAN LIEFDE !!!

PROCLAMATIES:
• Mensen komen naar mijn Licht, omdat ze LIEFDE in mij kunnen zien!
• Ik heb de wijsheid ontvangen om met de mensen om te gaan die gaan komen
• Ik ben geen verliezer maar een kampioen!
• Ik ben een succes!
• Ik ben het kind van De Koning!