Jezus zegt in Johannes 10:11-13

 Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Een ingehuurde knecht laat de schapen in de steek zodra hij een wolf ziet aankomen. Want hij is de herder niet. De schapen zijn niet van hem. De wolf pakt er een en jaagt de andere uiteen. Zo’n herdersknecht denkt alleen aan zichzelf. Het interesseert hem niet wat er met de schapen gebeurt.”

Voorgangers hebben de karaktereigenschappen van Jezus. Dit houdt in dat zij continue hun leven overgeven aan God om hun roeping in Gods genade uit te kunnen voeren. Eén van de kenmerken van een voorganger is de enorme liefde voor God èn voor de mensen. Zij discipelen de mensen tot een persoonlijke relatie met Jezus. Daarnaast zijn voorgangers, godvrezende mensen, die de Bijbelse beloften van God gemanifesteerd willen zien in uw leven! Het zijn mentoren die u begeleiden in uw geestelijke wandel met Jezus zodat u gezond kunt groeien en opbloeien tot die persoon waartoe God u heeft voorbestemd!

Huurlingen daarentegen hebben zichzelf aangesteld als een leider en benaderen de kerk als een onderneming. Huurlingen zijn uit op winstbejag en deinzen niet terug voor manipulatie of intimidatie om hun leden af te persen of dingen op te leggen. Vaak uit zich dat in sektarische toestanden. Mensen worden gehersenspoeld om het geloof uit te dragen. In de kerken waar huurlingen voorgaan kan men allerlei soorten wereldgeesten vinden. De kerkleden worden demonisch verdrukt omdat de focus niet ligt op Jezus maar op de leider. De (kerk)leden hebben meer vrees voor de leider zelf dan voor God.

Tegenwoordig worden voorgangers en huurlingen door elkaar gehaald. Christenen kunnen niet onderscheiden waar het op aankomt want niet een ieder die zich een voorganger of pasto(o)r noemt is dat ook! Echter het is niet aan ons om te zeggen wie een huurling is of een voorganger. Laat God hen beoordelen! De Bijbel waarschuwt ons in Romeinen 14:4

Wie bent u, dat u een andermans dienaar oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.”

Vandaag gaan we op de bres staan voor alle voorgangers in het hele lichaam van Christus. Gods Woord zegt dat we respect dienen te hebben voor onze voorgangers die door Here zijn aangesteld.

Uw voorganger zet zich vol overgave in dat het (geestelijk) wel gaat met u. Zij nemen de moeite om u terecht te wijzen als u geestelijk bent verdwaald. Daarom is het belangrijk dat u hen waardeert en van hen houdt.

Dé manier om van uw voorganger(s) te houden is door dagelijks voor hen te bidden. Er rust een zware taak op hen die zij alleen met Gods genade kunnen dragen. Zij waken namelijk over uw ziel en zij moeten ook verantwoording afleggen voor God over wat zij hebben gedaan.

Laten wij als gemeenteleden de voorgangers ontlasten door God te gehoorzamen. Bidt elke dag met de volgende Bijbelteksten voor uw voorganger(s):

■ Romeinen 15: 30-31
■ Psalm 19: 14-15