We bidden en vasten tegen de geest van Izebel!

Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het achtendertigste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde te Samaria tweeëntwintig jaar over Israël. Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des Heren , meer dan allen die vóór hem geweest waren. Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaäl, de koning der Sidoniërs, en ging de Baäl dienen en zich voor hem neerbuigen. Vervolgens richtte hij voor de Baäl een altaar op in het huis van de Baäl, dat hij te Samaria gebouwd had. Verder maakte Achab de gewijde paal; en Achab ging voort met zó te handelen, dat hij de Here , de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die vóór hem geweest waren.”
1 Koningen 16:29-33 NBG51

Van alle vrouwen, viel koning Achab voor een Sidonische vrouw genaamd Izebel. Achab was gevallen voor een vreemde (niet godvrezende) vrouw. Izebel slechte invloed op Achab trof niet alleen hem maar de hele natie. De koning ging door haar afgoden aanbidden. Zowel Achab als het volk van Israël kwamen onder een demonische invloed en raakten verzeild in een zware geestelijke gebondenheid. 

Kom los van elke gebondenheid in Jezus Naam!

nu

Vaak denken we dat de geest van Izebel alleen in een vrouw kan leven echter dit is niet waar! Een geest kijkt niet naar geslacht maar naar een beschikbaar mens waarin hij kan wonen. Zo vond Izebel in Achab een gewillig slachtoffer. Izebel betekent letterlijk “Waar is de prins?”, verwijzend naar de afgod Baal. Deze notoire uitroep werd als een ritueel gedaan tijdens de afgodenvereringen ter ere van Baal. Deze relatie was van duivelse aard. Achab werd aan een geestelijk altaar geofferd en verbonden zonder dat hij er erg in had.

Izebel misleidde Achab tot afgoderij. Door haar dominante toedoen werden de afgoden Baal en Asarte in het land geïnstalleerd. Het vereren van deze afgoden ging gepaard met heftige perversiteit. De afgodenverering bestond namelijk uit orgies (seksuele losbandigheid en immoraliteit). Izebel wilde met alle macht (manipulatief en destructief) dat haar geloof de nieuwe nationale religie zou worden. Ze schuwden ook niet om profeten van God daarvoor te willen doden (lees 1 Koningen 19:1-3). Toen Jehu de confrontatie aanging met Izebel gooide ze haar charmes in de strijd. Ze probeerde met een dubbele tong en make up Jehu te verleiden (lees 2 Koningen 9:30-31). De manier hoe zij zich uiterlijk vertoonde had het meest weg van een prostituee. Het waren namelijk alleen prostituees die zich in die tijd zo opmaakten. 

Herkent u de eigenschappen van Izebel in uw leven?

Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.” Openbaring 2:19-23 NBG51

Het is tijd voor een serieus hartonderzoek! Izebel heeft namelijk alles te maken met uw hart. Als u net als Achab u zelf voorliegt en trots bent dan bent u een makkelijk prooi: is uw hart verhard? Wilt u zich niet overgeven, onderwerpen of bekeren? Heeft u geen zelf controle en bent u een Christen die concurreert met anderen?

Vernietig elke slangachtige geest in uw leven, in die van uw familie, in kerkleiders en de kerk zelf in de Naam van Jezus!

naamloos0

Eén van de dingen die de geest van Izebel doet is uw leven verspillen! Verkwist daarom niet langer uw tijd en reken voorgoed met haar af in Jezus Naam! Ontwortel alles uit uw ziel wat niet van God is! Het is tijd voor een grondige voorjaarsschoonmaak in uw geestelijk leven!