Scroll Top

De enige reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er niet om vraagt. Of u bidt Hem er wel om, maar krijgt niets. Wel, dan hebt u het Hem op een verkeerde manier gevraagd. Als u Hem alleen iets voor uw eigen genoegen vraagt, geeft Hij het niet (Jacobus 4: 2-3).

April2016

De maand April hebben wij de geestelijke instructie gekregen om ALLES aan God te vragen. Denk niet dat uw verzoek te groot is voor Hem. Niks is te groot voor God! Halleluja!

Laten wij niet moe worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen (Galaten 6:9). Het is de hoogste tijd dat we God Zijn aangezicht zoeken. Want Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken (Hebreeën 11:6). Het profetisch Woord is namelijk uitgesproken:

PropheticWordApril2016

We leven in de Eindtijd. Een geestelijke sluimer schijnt over de kinderen van God te zijn gevallen. Persoonlijke moeite, tijd en energie steken in een persoonlijke relatie met God wordt door vele Christenen vervangen door het raadplegen van allerlei “profeten”.

Nu hebben wij geen zichtbare tekenen van de eredienst meer en er is geen profeet meer te bekennen. Niemand van ons weet hoelang dit nog moet duren.” Psalmen 74:9 HTB

Het afstruinen van één profetische samenkomst naar een andere lijkt de nieuwe trend te zijn. De gave van onderscheiding van geesten is niet aanwezig. De kinderen van God zijn betoverd door waarzeggerij. Ze willen horen wat hun oren streelt en een geweldige sensatie in hun lichaam voelen maar dit is niet het werk van De Heilige Geest.

Menige voorgangers zijn door de druk van hun kerkleden bezweken. Het Woord van God wordt niet meer naar waarheid gepredikt. Kerkleiders worden gemanipuleerd en geïntimideerd om zaken NIET aan de kaak te stellen. Bang dat de financiën en het ledenaantal terug loopt.

Aan de andere kant rijzen er sektes als paddenstoelen uit de grond. Dictators die opstaan en Het Woord van God zodanig misbruiken om voornamelijk geld en het leven van Gods kinderen te verspillen. Satan zoekt wie hij kan verslinden. En aangezien de meeste kinderen van God Het Woord van God niet voor henzelf kennen, zijn ze een gemakkelijk prooi.

Nu was in die dagen het woord van De Heer schaars. De Heer liet ook zelden iets in dromen zien.” 1 Samuel 3:1 BB

Waar kan men nog tegenwoordig het ongecomprimeerde Woord van God nog horen? Het moet afgelopen zijn met al die sociale clubs en sektes! God is liefde maar liefde spreekt ook de waarheid! God tuchtigt juist degene die Hij lief heeft! Op een comfortabele plek groeit er NIETS! Jezus is niet voor ons gestorven zodat we maar in een overleving modus zitten! Jezus is gekomen zodat wij leven hebben en overvloed (Johannes 10:10). STA OP! Wees geen passieve Christen maar wordt proactief! Ga God zoeken nu Hij nog te vinden is! Maak tijd met uw Heiland en Maker!Deze wereld ziet hals reikend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn (Romeinen 8:19).

Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,” 1 Timotheüs 4:1 NBG51

Laten we (voor)bidden en op de bres staan voor het Lichaam van Christus!

We bidden TEGEN:

  • verleidende machten
  • misleidende krachten
  • leugenachtige geesten
  • waarzeggerij
  • geest van sluimer

Laten de geestelijke ogen en oren van Gods kinderen geopend worden in Jezus Naam! Geest van God zet in dit uur al Uw kinderen vrij! Bekrachtig hen en doop hen weer in Uw Vuur in de Naam van Jezus! Amen.