Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Leviticus 8
Marcus 11
Spreuken 6: 12-19

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 62-

• Marcus 8: 17-20

Als we voortdurend tegen Gods Woord in handelen, werken we hard eraan een ​​verhard hart voor God te hebben.

Iemand met een verhard hart is een luisteraar van het evangelie die herhaaldelijk weerstand biedt tegen de overtuiging van de waarheid. Degene is ongevoelig, verdoofd geworden en verliest de kracht van inzicht. Zo’n iemand heeft daarmee zijn geweten gebrandmerkt.

“MAAR DE [Heilige] Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd.

Jezus sprak tegen mensen die de wonderen opzettelijk zagen echter weigerden ze toe te geven. Ze hoorde het Woord maar wezen dit moedwillig af en kozen ervoor om het te vergeten. Alle mensen in deze categorie hebben zichzelf overgegeven aan hekserij. Dat betekent dat zij met God begonnen door de Heilige Geest, maar probeerden de perfectie te bereiken door hun eigen vaardigheid of menselijke manier van doen.

Ook was een van de dingen die Jezus verraste dat Zijn eigen discipelen, die verondersteld werden het beter te weten en in Hem geloofden, vanwege al de wonderen die zij in Zijn bediening ervoeren, vaak twijfelden wanneer ze zich in een situatie bevonden. In plaats van op God te vertrouwen, vertrouwden ze op hun eigen kunnen of op zintuigelijke kennis.

Daarom zei Jezus: “En Jezus, zich daarvan bewust zijnde, zei tegen hen:
Zij dachten dat Hij dit zei omdat zij geen brood bij zich hadden. Jezus wist wel wat er in hen omging en zei: ‘Waarom maken jullie je zorgen over brood? Begrijpen jullie het dan niet? Heb je het nu nog niet door? Jullie hebben nu al zoveel gezien en zoveel gehoord! Het lijkt wel of het jullie niets heeft gedaan. Zijn jullie alweer vergeten wat er gebeurde toen Ik vijf broden uitdeelde aan die vijfduizend mensen? Hoeveel manden hadden jullie nodig om het overschot op te halen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden zij. ‘En toen Ik zeven broden aan die vierduizend mensen gaf? Hoeveel bleef er toen over?’ ‘Zeven manden,’ was hun antwoord. Jezus zei: ‘Begrijpen jullie het nu nog niet?’

God gaf ons een hart van vlees en niet een verhard hart: Een gelovig en gehoorzaam hart. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we niet opzettelijk verwerpen, vergeten en niet in de praktijk brengen wat we in Gods Woord lezen of Jezus Christus in de Bijbel zien doen. Door de hierboven benoemde dingen, wordt het hart verhard jegens de dingen van God.

Dat is waarom het Woord van God zegt: “Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.”

Laten we ervoor kiezen om actief te zijn in Gods Woord, zowel geestelijk als natuurlijk gezien, en weigeren om passief te zijn.

Denk eraan dat we een hart van vlees hebben dat niet verhardt of van steen is.

Probeer geen geestelijke dingen te beredeneren. Omarm het en doe het. Dat is het geheim van wandelen in Gods heerlijkheid !!!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar !!!