Bijbelstudie Plan 2019

Vandaag lezen we:
Exodus 4-5
Exodus 6: 1-12
Mattheüs 26: 31-46
Spreuken 4: 10-19

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 40-

• Genesis 22: 15-18
• 1 Korinthiërs 11: 1
• 1 Korinthiërs 10: 6
• Efeziërs 5: 1
• Mattheüs 15:8

We kunnen het karakter van Christus niet manifesteren wanneer we niet hetzelfde zijn in gedachte, woord en daad. Trouwens, God gehoorzamen moet in gedachte, woord en daad zijn.

Wanneer het Woord van God zegt: “Toen sprak de Engel van de Here opnieuw tegen Abraham vanuit de hemel. ‘Ik, de Here , heb Mijzelf gezworen dat Ik u en uw nageslacht rijk zal zegenen, omdat u Mij hebt gehoorzaamd en Mij zelfs uw enige zoon wilde geven. Uw nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel en het zand langs de zee. Zij zullen hun vijanden overwinnen en een zegen zijn voor alle volken van de wereld, en dat alles omdat u Mij hebt gehoorzaamd.’ ”

Abraham werd gezegend omdat hij God gehoorzaamde in gedachte, woord en daad.

Daarom moeten we Christus volgen net als in het bovenstaande patroon zoals onze vader Abraham.

Paulus zei tegen zijn bekeerlingen:
“VOLG MIJN VOORBEELD , vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg. Ik ben blij dat u steeds aan mij denkt en nog precies weet wat ik heb gezegd en dat u zich houdt aan alles wat ik heb doorgegeven.”

De nadruk ligt op “zoals ik het voorbeeld van Christus volg”. Dat betekent dat de impact die Paulus in zijn bediening maakte, het gevolg was van het wandelen in de voetsporen van Jezus Christus. Hij zei zelfs dat hij niet ongehoorzaam was aan het hemelse visioen dat hij van de Heer had ontvangen.

“Nu, koning Agrippa, ik heb gedaan wat mij in dat hemelse visioen is gezegd. Ik ging eerst naar Damascus, toen naar Jeruzalem en heel Judea en daarna naar andere landen. Overal waar ik kwam, heb ik de mensen opgeroepen tot bekering, tot een leven met God, wat ook uit hun doen en laten zou moeten blijken.”

De sleutel tot het maken van impact op onze generatie is absolute gehoorzaamheid aan de mandaat van God voor ons leven.

Telkens wanneer we Gods Woord lezen of lezen over de oudtestamentische heiligen, is het allemaal voor ons om van te leren, zodat we geen slachtoffers van de omstandigheden worden. Het helpt ons ook om gehoorzaam te zijn aan God.

“Nu zijn deze dingen voorbeelden (waarschuwingen en vermaningen) voor ons om geen kwade en vleselijke dingen te begeren, of ernaar te lusten zoals zij dat deden”.

Het is tijd dat we imititeerders van God worden. We hoeven niet dicht tot God te naderen met onze mond als ons hart ver van Hem is.

Jezus Christus zei dat als je mij hebt gezien, dan heeft u De Vader gezien. De mensen in deze wereld horen Jezus Christus te zien als ze naar ons kijken. Omdat we hier op aarde de vertegenwoordigers zijn van Christus.

Laten we allemaal imiteerders zijn van God.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!