Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Numeri 20: 4-12

– Voedsel tot overdenking dag 340-

• Nummeri 20: 4-12
• Openbaring 5-9

Leef uw leven in Christus op zo’n manier dat u weigert om Hem opnieuw te kruisigen. Mozes kruisigde Hem twee keer vanwege de druk van het volk. In plaats van Gods instructie op te volgen door te doen wat Hij zei, handelde hij het tegenovergestelde.

“En waarom hebt u de gemeente van de HEERE in deze woestijn gebracht? Om hier te sterven, wij en ons vee? En waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om ons op deze ellendige plaats te brengen? Het is geen plaats voor zaaigoed, evenmin voor vijgenbomen, wijnstokken en granaatappels. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aäron van de gemeente weg naar de ingang van de tent van ontmoeting, en zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde . En de heerlijkheid van de HEERE verscheen hun. De HEERE sprak tot Mozes: Neem de staf en roep de gemeenschap bijeen, u en Aäron, uw broer, en spreek voor hun ogen tot de rots, en die zal zijn water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots, en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de HEERE , zoals Hij hem geboden had. En Mozes en Aäron riepen de gemeente voor de rots bijeen, en hij zei tegen hen: Luister toch, ongehoorzamen, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf, en er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron: Omdat u niet in Mij geloofd hebt, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat Ik hun gegeven heb.”
Numeri 20:4‭-‬12 HSV

Mozes liet niet toe dat Gods liefde, wat Zijn Woord is, hem te laten domineren, in plaats daarvan kwam hij onder druk van het volk en heiligde God niet in hun aanwezigheid.

Vraag: “Hoe kruisigt u Christus voor de tweede keer?”

Antwoord: Door te wandelen niet door geloof in Hem maar door aanschouwen. Ook als u onvergevend bent of wrok vasthoudt. Dit zijn de hoofd redenen waarom u zondigt.

Vraag: “Waarom zondigt u?”

Antwoord: Omdat u egoïstisch bent en het werk van het kruis van Jezus niet volledig hebt omarmd, wat nu ons kruis in Christus is geworden (1 Korinthiërs 5: 6-8-13 ).

U moet weten dat u zonder Gods vergeving voor altijd verloren zult zijn. Geloof in Christus zorgt ervoor dat uw zonden worden uitgewist met Zijn Bloed. Dat is waarom Jezus kwam en stierf en ook de vergeving van zonde voor iedereen werd.

Daarom wanneer u weigert te vergeven of op Hem te vertrouwen dan betekent dat u probeert het werk van het kruis van Jezus teniet te doen en dat u verwacht dat Jezus de tweede dood zal sterven. Welnu, het goede nieuws is: Christus stierf al voor de zonden van allen en Zijn wederkomst naar de aarde zal voor het oordeel zijn.

Onthoud: liefde kruisigt Christus niet twee keer.

Weiger om de wet van Christus te breken welke liefde is!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!