Bijbelstudieplan 2019:

Jesaja 41-42
Efeziërs 4-6

– Voedsel tot overdenking dag 261-

• Galaten 5: 19-21
• Kolossenzen 3: 5
• Romeinen 8:1

Het vlees is een sterke belemmering voor diegenen die in Gods liefde wandelen.

Het Woord van God zegt:
“Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.”
Galaten 5:19‭-‬21 HSV

Het Woord van God zegt duidelijk dat dit de werken zijn van het vlees, niet de duivel! Wij als gelovigen in Christus moeten leren de daden van ons vlees te doden (Kolossenzen 3: 5; Romeinen 8:13) zodat de vruchten van Gods liefde (Galaten 5:22) ons kan domineren.

De enige manier waarop we de daden van het vlees kunnen doden, is door gevuld te zijn met De Geest. Het is niet mogelijk dat we in Gods liefde kunnen functioneren of de vruchten van Zijn liefde in ons zien domineren zonder gevuld te zijn met de Heilige Geest.

Dat is de reden waarom Gods Woord zegt:
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
[Johannes 3:18.] ”
Romeinen 8:1 NBG51

Onthoud: u kunt niet vloeien in Gods liefde als u niet gevuld bent met de Heilige Geest.

Dood de daden van uw vlees !!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!