Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Koningen 9-10
Handelingen 20
Psalmen 87

-Voedsel tot overdenking dag 172-

• Mattheüs 8: 1-3

Gods Liefde is altijd gewillig. We moeten gewillig zijn altijd een helpende hand te bieden aan mensen in nood.

Het Woord van God zegt: “Nadat Hij nu van de berg was afgedaald, volgden Hem vele scharen. En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.”
Matteüs 8:1‭-‬3 NBG51

Jezus dacht niet na als het erom ging iemand te helpen of om een probleem voor iemand op te lossen, omdat Hij De Oplossing was voor de noden van de mensheid. Hij was altijd klaar om te helpen. Zijn Liefde voor mensen was en is nog steeds zonder aarzeling. Daarom is er tweeduizend jaar voorbij gegaan sinds dat Hij stierf en opstond uit de dood, toch staat de deur van redding nog steeds open voor iedereen die gewillig is te komen tot Hem (Hebreeën 9:12).

Op verzoek van de man (Mat 8:1-3), raakte Jezus de man aan voordat Hij zei: “… Ik wil het word rein …”. Dat spreekt van Zijn gretigheid of gewilligheid om altijd te helpen.

God Almachtig heeft ons Zijn Liefde gegeven, zodat we altijd gewillig of zonder aarzeling zouden zijn om in de noden van mensen te voorzien.

Dat is waarom Zijn Liefde standvastig is (Klaagliederen 3: 22-23).

Bent u altijd bereid om te helpen?

Onthoud: Liefde is zonder aarzeling en is altijd bereid te voorzien in de noden van de behoeftigen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!