Scroll Top

In plaats van koper zal Ik goud brengen,… ” Jesaja 60:17 HSV

Veel zogenaamde wedergeboren Christenen houden zich bezig met godslastering. Sommige Christenen gaan zelfs naar de kerk en doen nog steeds aan hoererij, d.w.z. seks buiten/voor het huwelijksverbond. Welnu, één van de belangrijkste lessen die wij van Ezau hebben geleerd, is dat toen hij zijn eerstgeboorterecht verkocht God Almachtig hem een onheilige noemde.

Een onheilig persoon is iemand die geen ontzag heeft voor geestelijke dingen (Gods Woord). Deze mensen hebben niet alleen geen respect voor zichzelf, maar hebben ook minachting voor de dingen van God en leven een achteloos leven.

Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht.” Hebreeën 12:16 HSV

Ezau kon zijn lust naar wereldse genot niet beheersen, hierdoor verloor hij uiteindelijk eerstgeboorterecht. Dat betekent zijn autoriteit, eer en waardigheid, alle drie staan voor Gods Woord voor ons. Gods Woord in ons leven is datgene dat ons maakt tot wie we zijn in deze kwade wereld.

Dus op het moment dat we een concessie doen aan het Woord van God, dat met goud wordt vergeleken in Openbaring 3:18, verkopen we automatisch ons eerstgeboorterecht aan de duivel of doen een concessie aan onze bestemming in Christus Jezus.

Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt.” Spreuken 25:28 HSV

Adam en Eva verkochten hun heerschappij ook aan de duivel doordat ze onheilig waren. De hel is voor de onheiligen. Sta niet toe dat de geest van onheiligheid uw leven beheerst.

Weiger om het goud te vervangen voor brons. Het brons staat hier voor datgene wat de duivel u eist te doen wat tegen tegenstrijdig is met Gods Woord voor uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij ervan dat ik Uw Woord licht heb opgevat. Vandaag bind ik en bestraf ik de geest van onheiligheid in mijn leven in Jezus Christus Almachtig naam. Amen.

Lees ook:
http://winnersharvest.com/ruil-het-goud-niet-in-voor-brons/