Toen zij die hen weidden, zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichtten het in de stad en op het land. Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was, en ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand; en ze werden bevreesd. En ook zij die het gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene verlost was. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg Hem  van hen weg te gaan, want zij waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug.” Lukas 8:34-37 HSV

Stop niet met evangeliseren omdat mensen het evangelie van Jezus Christus hebben afgewezen. Ga ergens anders verder, totdat wij het evangelie over de gehele wereld hebben gepreekt. Leest u Lukas 8:26-40 alstublieft zodat u begrijpt wat er daadwerkelijk is gebeurd.

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” Mattheus 24:14 HSV

Wees ook niet ontmoedigd of jaloers omdat mensen niet naar het evangelie van Jezus Christus uit uw mond luisterden, toen u voor het eerst tot hen predikte maar uiteindelijk wel naar een ander van hetzelfde geloof luisterden. Wij concurreren niet met elkaar, ons doel is om het evangelie van Jezus Christus over de gehele wereld te verspreiden. Dit was het geval tussen Jezus Christus en de bezeten man uit Gadara die genezen werd doordat hij Jezus ontmoette en omdat Jezus tot hem preekte. De mensen uit die stad wilde het evangelie, toen Jezus er voor het eerste preekte, niet accepteren maar luisterden uiteindelijk wel naar de herstelde bezeten man van Gadara.

De man van wie de demonen uitgegaan waren, bad Hem of hij bij Hem mocht blijven, maar Jezus stuurde hem weg en zei: Keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw. Het gebeurde, toen Jezus terugkeerde, dat de menigte Hem ontving, want ze waren allen op Hem blijven wachten.” Lukas 8:38-40 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik weiger ontmoedigd te raken of te concurreren met mijn broeders als ik mijn opdracht in Christus Jezus uitvoer om mijn bediening te verheerlijken in Jezus Christus machtige Naam, Amen.