En toen Hij in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad Hem: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Hij stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem. En Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei Hij, laat uzelf aan de priester zien, en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar.” Lukas 5:12-16 HSV

Gebed is één van de manieren hoe u uzelf oplaadt in het verheerlijken van uw bediening in Jezus Chistus. Het gaat niet alleen om het uitstrekken naar anderen. U moet ook leren om uw kracht in God te vernieuwen door uzelf apart te zetten om te bidden. Dat verheerlijkt ook uw bediening. Het is ook één van de manieren hoe God Almachtig Jezus Christus voorbereidde om Hem in staat te stellen om Zijn taak, het evangelie prediken, dagelijks uit te voeren en om toegewijd te blijven aan Zijn missie op aarde.

Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was. Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen weg zou gaan.” Lukas 4:40-42

Jezus had de gewoonte om altijd vroeg in de ochtend, nog voor zonsopkomst, op te staan om te bidden. Hij ging er nooit zomaar op uit, maar Hij bracht altijd eerst tijd door met Zijn Vader in gebed.

God verwacht van ons dat we hetzelfde doen, zodat we effectief zijn in onze roeping voor Zijn grote opdracht in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij in mijn dagelijkse gebedsleven met u in Jezus Christus machtige Naam. Amen.