En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal. Toen stond Abraham ‘s morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had.” Genesis 22:1-3 HSV

Het vergt het kennen van Gods karakter, hetgeen alleen kan gebeuren in relatie, om God te gehoorzamen tijdens de moeilijkste tijden en momenten in ons leven. Abraham wist Wie God was en hij wist ook dat God Almachtig bij machte was om Izak vanuit de dood op te wekken. Abraham wist ook dat God niet geïnteresseerd is in het vernietigen van de levens van Zijn eigen schepselen. Dus in gehoorzaamheid, wetende Wie God is, vertrouwde hij (Abraham) God.

Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd. Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.” Hebreeën 11:17-19 HSV

Velen vinden het moeilijk om God Almachtig te vertrouwen, omdat ze niet weten Wie Hij is. En zonder vertrouwen in God kunnen we nooit Gods doel voor ons leven volbrengen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om U te vertrouwen in alle zaken van mijn leven wanneer ik Uw relatie met mij verhoog in Jezus Christus machtige Naam. Amen.