Scroll Top

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen in het land Kanaän. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More.  De Kanaänieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei:  Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.” Genesis 12:1-7 HSV

We kunnen onze relatie met God Almachtig niet initiëren, zonder dat Hij ons binnentrekt.

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” Johannes 6:44 HSV

Het was God die Abraham riep om intiem met Hem te zijn. Maar het was Abrahams eigen keuze om God te volgen, om God naar zijn huis te brengen en om God Almachtig te betrekken in alle dagelijkse activiteiten. Sommige gelovigen willen God alleen betrekken op zondag, of wanneer ze door moeilijkheden heengaan in hun leven. Dit is niet hoe het hoort te zijn.

Toen Abraham het verzoek van God om Hem te volgen accepteerde, bouwde hij een altaar. Voor de heidenen is een altaar een plaats van offer rituelen die eindigen in vloeken. Maar voor gelovigen in Christus is het een plaats om God dagelijks te ontmoeten. Een plaats van zegen, een plaats van gemeenschap met onze Hemelse Vader. Sterker nog, wij zijn Gods Altaar. Want we zijn de tempel waarin God Almachtig verblijft. Het altaar dat Abraham bouwde om met God te zijn, was zijn teruggave aan God Almachtig waarmee hij Hem uitnodigde om betrokken te zijn in al zijn dagelijkse activiteiten. Abraham verhoogde zijn relatie met God meer dan de roeping van God over zijn leven.

We kunnen geen effectieve dienaars van het Evangelie van Jezus Christus zijn, wanneer we datgene waar God ons voor geroepen heeft boven onze persoonlijke tijd om intiem met Hem te zijn plaatsen. Dat wil zeggen, boven onze relatie met God.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mijn relatie met U te verheerlijken boven alle andere dingen in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.