Petrus antwoordde Hem en zei: Here, als U het bent, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zei: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zei tot hem: Kleingelovige, waarom bent u gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.” Matteüs 14:28-32

Toen Petrus uitstapte in geloof op het Woord dat Jezus sprak, liep hij over water! Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos (Jakobus 2:17). Geloof annuleert elke natuurlijke wet! Want geloof is nu de zekerheid van de dingen, die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet (Hebreeën 11:1).

Op het moment dat Petrus niet meer naar Jezus keek maar naar de omstandigheden, speelde twijfel op. Twijfel was de oorzaak dat Petrus zonk! Daarom moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof (Hebreeën 12:2). Twijfel blokkeert bovennatuurlijke manifestaties in uw leven! Satan wilt niet dat u in de beloftes van God wandelt. De aanval, in de vorm van wind, hield op toen Petrus stopte met lopen in het bovennatuurlijke.

Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden (Jakobus 1:6-8). Twijfel ontstaat als u uw ervaring, mening van andere, media, wetenschap en dergelijke boven Gods Woord plaatst. Wie is God voor u?

Degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven!” Jesaja 26:3

God wilt dat u standvastig op Zijn Woord blijft staan ondanks dat uw ziel (gedachten en emoties) er vaak tegen in druist. Want hij die gelooft, heeft geen haast (Jesaja 28:16). Laat daarbij de moed niet zakken, maar volg het voorbeeld van de mensen die, door hun geloof en geduld, ontvingen wat God hun had beloofd (Hebreeën 6:12).

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Filippenzen 4:6-7″

De taak om geen zorgen te maken ligt bij u! U hoort te bidden voor uw situatie! Maar als u God erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Breng uw geloof in praktijk en blijf in de positie van dankbaarheid. Wendt u zich (terug) tot God, wacht op Hem en dan wordt u gered! Het is juist in rust en vertrouwen waar uw kracht ligt (Jesaja 30:15).

Ik verzeker jullie: als u gelooft en u tegen deze berg zou zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee,” dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als u gelooft dat het zal gaan zoals u zegt en er geen spoor van twijfel in uw hart is.” Marcus 11:23

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Deze dag kom ik tot U in de Naam van Jezus. Reinig en heilig mij met Uw kostbaar Bloed. Ik ban elke angst en twijfel uit mijn hart in de naam van Jezus! Ik bind en bestraf elk gevoel en gedachte die tegen mijn geloof ingaat. Elke pijl van de vijand die effect lijkt te hebben in mijn ziel, doof ik op dit moment in Jezus Naam! Ik ben geen slachtoffer maar meer dan een overwinnaar! Ik ben moedig en sterk! Ik ben het hoofd en niet de staart! Ik ben niet kapot te krijgen! Ik ga door in de Naam van Jezus. Ik stop NIET totdat ik resultaat zie in Jezus Naam! Dank U Jezus voor standvastigheid en volharding. Ik weet dat u altijd bij mij bent en mij wilt helpen. Ik ben hiervoor zeer dankbaar. Mijn hart gaat naar U uit.

In Jezus Naam, Amen!