Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.” Hebreeën 12:9-10 HSV

Gods natuur rechtvaardigheid is ons allen gegeven als onze nieuwe natuur toen we wedergeboren werden. Deze nieuwe natuur maakt ons heilig. Heiligheid spreekt over Gods karate die in ons gevormd wordt terwijl we ons dagelijks volledig aan Hem toewijden. Dit is wat ons uiterlijk afzondert of wat ons differentieert van ongelovigen. Het is eigenlijk heel spijtig dat sommige gelovigen alleen door beproevingen toegewijd worden aan de dingen van God die ervoor zorgt dat zij gelijk worden aan het evenbeeld van Christus. Dit zou niet zo moeten zijn. We leren dagelijks ons leven te leiden overeenstemmend het Woord van God als gehoorzamen kinderen.

We zijn hier niet op aarde om gelijk te worden aan het evenbeeld van ons oude natuur of het evenbeeld van geestelijke leiders, maar aan het evenbeeld van Christus. Ik spreek niet over zeggen dat we Christenen zijn zonder enige manifestatie van de karakter als Christus karakter. De Bijbel zegt:

Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.” Mattheüs 7:16-18 HSV

Dus, ons karakter vertelt waaruit we van binnen zijn gemaakt.

Dus, wanneer we bestraft worden door de Heere is het voor ons eigen gewin, niet voor een zelfzuchtig voordeel zoals de bestraffing van onze aardse ouders.

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.” Romeinen‬ ‭8:29‬ HSV

We zijn hier om gelijk te worden aan het karakter van Jezus Christus, hetgeen niet verkregen worden door menselijke inzet, maar alleen door de innerlijke werking van de Heilige Geest wanneer we onszelf dagelijks toewijden aan God.

Dit het geval zijnde, moeten we ons hart en verstand trainen om ons te verheuging in verdrukkingen en vervolging want de Goddelijke vruchten worden in ons leven geproduceerd opdat we mede-erfgenamen kunnen worden van Gods heiligheid.

En dit niet alleen,  maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.”‭‭Romeinen ‭5:3-4‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat u mij een mede-erfgenaam maakt van Uw heiligheid in beproevingen en ook wanneer ik door U bestraft wordt in Jezus’Naam. Amen.