Scroll Top

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven:  Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” Galaten 3:13-14 HSV

Eėn van de dingen die de zonde naar de wereld bracht, was de vloek. Als gevolg van de vloek, kwam ziekte, armoede en dood tot bestaan. Maar de Bijbel zegt dat we daarvan bevrijd zijn.

Vandaag leg ik de nadruk op ziekte. Als zonde de ziekte heeft gebracht en Jezus Christus de prijs voor de zonde betaalde heeft omwille van ons, dan behoren we ziekte niet als onderdeel van ons te accepteren, want de prijs is al betaald.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Jesaja 53:5 HSV

De zegen, die naar ons kwam door het verzoenende offer van Christus omwille van ons, is goddelijke gezondheid.

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.” 1 Petrus 2:24

Jezus heeft ook de prijs voor ziekte betaald. Daarom hoeven we geen ziekte met ons mee te dragen. Daarom is Jezus gestorven voor onze zonde en is Zijn lichaam gestript voor onze lichamelijke genezing.

zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei:  Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. [Jes. 53:4.]” Mattheus 8:17 HSV

Dank God voor goddelijke gezondheid en sta Zijn genezingsbalsem toe om u volkomen te maken op elk gebied van uw leven waar u fysieke en emotionele genezing nodig.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik prijs U voor mijn genezing in Jezus’Naam. Amen.