De Egyptenaren, met al de paarden en strijdwagens van de farao, en zijn ruiters, en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Pi-Hachiroth, voor Baäl-Zefon. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE, en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken.” Exodus 14:9-15 HSV

Onze tegenstand gebruikt onze omstandigheden om ons ervan te weerhouden God te prijzen. Elke keer dat we praten over wat de vijand aan het doen is geven we prijs aan de duivel. Maar te midden van al onze beproevingen, wil God Almachtig dat we grootmaken wat God ons heeft beloofd in Zijn Woord of grootmaken wat Jezus al heeft gedaan.

Bijvoorbeeld: Gods Woord zegt “Sta stil en zie de redding van de Heer.” Nu God Almachtig wil dat het woord “redding” in ons woont in alle wijsheid en in heel ons verstand zodat we Hem effectief kunnen prijzen. Het is wat God heeft gezegd wat onze situatie gaat veranderen. Het gaat er niet om hoezeer we ons zorgen maken of in angst leven dat onze situatie zal veranderen.

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus,  want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.” Romeinen 1:16 HSV

Het is de hoogste tijd dat we onze houding richting Gods Woord veranderen en Hem beginnen te prijzen voor Zijn Woord. Dan zullen we de behaalde overwinning voor ons in Christus ervaren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw goedheid en barmhartigheid. Dank U ook voor Uw redding in Christus in Jezus’Naam. Amen.