en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.” Deuteronomium ‭8:17-18‬ ‭NIV‬‬

Voorspoed is een verbond die God had met Abraham en als zaad van Abraham zijn we deelnemers van het verbond. De reden waarom vele mensen niet het goddelijke inzicht hierin hebben, is omdat ze hebben gewijgerd om een persoonlijk relatie met God op te bouwen. Het is makkelijk om God te gehoorzamen en te doen wat Hij vraagt wanneer we een relatie met Hem opbouwen.

Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend. [John 7:17; 15:15.]”
‭‭Psalmen‬ ‭25:14‬ ‭HSV

Dus het is heel belangrijk dat we God najagen en Hem verlangen en niet de dingen en God zal Zijn verborgen geheimen aan ons openbaren aangaande overvloed en herstel

Het is God wil om ons te vermeerderen!!!!

Overvloed en voorspoed is een verbond. We we hoeven geen of niet proberen om geloof daarvoor te produceren. We moeten enkel geloven en erop handelen in gehoorzaamheid aan de Bijbelteksten.

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent:

De HEERE zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen.”
‭‭Deuteronomium‬ ‭28:1-2, 12‬ ‭HSV

Zoek intimiteit met de Heere want Hij wil u Zijn verbondsgeheim over overvloed en herstel bekendmaken!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader dank U voor Uw Woord. Openbaar aan uw dienaar deze dag Uw geheim van voorspoed of overvloed en herstel terwijl ik Uw aangezicht zoek in Jezus’Naam. Amen.