Scroll Top

Stuur mannen voor u uit om het land Kanaän te verkennen, dat Ik aan de Israëlieten geven zal; u moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen.

Zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aäron, en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten, in de woestijn Paran, bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Zij vertelden het Mozes en zeiden: Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht.”
‭‭Numeri ‭13:2, 26-27‬ HSV‬‬

Gods wil voor ons is om overvloed en herstel te ervaren in alle dingen. Een van de rederen waarom veel mensen dit niet ervaren is omdat ze vertrouwen op hun eigen kunnen.

God zei tegen de kinderen van de Israelieten het beloofde land te verkennen. Zij gingen en zagen alles wat de Heere had gezegd, maar waren bang om te gaan en het land te nemen vanwege de angst voor de reuzen die zij hadden gezien. Zij hadden vergeten hoe God hen uit de handen van Farao had bevrijd. En zolang zij vertrouwden op wat zij konden doen en niet waartoe God bij machte is te doen, bleven ze vastzitten in de wildernis en konden ze niet in bezit nemen aan de voorziening die God voor hen had.

Hetzelfde geldt voor velen gelovigen vandaag. Gods Woord vertelt ons wat Hij zegt en bij machte is om te doen en totdat we Zijn Woord aannemen door het te geloven en ernaar te handelen, zullen we de overvloed en het herstel die Hij heeft beloofd niet ervaren.

De kinderen van de Israelieten moesten het beloofde land in bezit nemen om overvloed en herstel te ervaren. We zijn erin geboren maar om onze erfenis in Christus gemanifesteerd zien worden moeten we Gods beloften vast pakken aangaande onze situatie.

Onthoud dat het niet in ons vermogen is om Gods Woord of beloften uit te laten komen. God Zelf is nodig om het te doen/ Daarom:

De sleutel is te vertrouwen en te handelen op Gods Woord!!!!

Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.”
‭‭Hebreeën‬ ‭6:17-18‬ ‭HSV

Focus uw geloof op Zijn beloften!!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader dank U voor Uw Woord. Ik bind twijfel, zorgen maken en angst en ik verklaar laat het zijn voor mij overeenkomstig ” De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, ‭‭Deutoronomy‬ ‭30:9‬ ‭HSV

In Jezus’ Naam. Amen.