Op het moment dat dingen niet lukken dan is het beter om dit toe te geven aan God dan de schone schijn op te houden. Vaak zijn we geneigd om onze zwakheden te compenseren door allerlei fratsen uit te halen. We doen verschillende maskers op: Ontkenning, schaamte, angst, leugens, trots, egoïsme e.d. zolang we maar niet hoeven toe te geven en te erkennen dat we het niet aan kunnen. Sommige onder ons storten onszelf in een verslaving (werk, seks, drugs, eten, tv kijken, internet en enz) zolang we maar NIET met zaken hoeven te dealen. U kunt uzelf camoufleren, bezig houden en afleiden maar zo lost u natuurlijk niet het probleem op! Juist als u vermoeid bent en de lasten u drukken, dan wilt God dat u tot Hem komt zoals u bent. U hoeft zich niet beter voor te doen en er is ook geen kwalificatielijst waaraan u moet voldoen. Geef uzelf over want alleen bij Hem vindt u diepe innerlijke rust (Mattheus 11:28)! Het werkelijke offer waarop God wacht, is een aan God overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder God kan. En een hart dat geheel en al weet dat God de enige is die helpen kan. Zulke mensen stuurt God namelijk nooit weg (Psalm 51:19).

De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. ” Romeinen 8:26-27 HTB

Elk probleem heeft een geestelijke oorzaak. Het is alleen de Heilige Geest die licht kan schijnen in onze onwetendheid. Hij is de Helper om ons de weg te wijzen naar de gehele waarheid want Hij weet wat er in de toekomst staat te gebeuren (Johannes 16:13).

Wanneer wij onder druk staan dan spelen emoties ons parten. Kom uw emoties onder ogen en confronteer het in de naam van Jezus! Dè manier om uw emoties te baas te blijven is door uzelf over te geven aan Gods Geest. Maar hoe doet u dat?

Maar gij geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest” Judas 1:20

Bouw uzelf op door Gods Woord te lezen en te horen. Want geloof komt door het horen en het blijven horen van Gods Woord (Romeinen 10:17)! Breng het Woord van God ook in praktijk want geloof zonder ernaar te handelen is dood (Jacobus 1:22, 2:26)!

Daarnaast is het bidden in tongen ook erg belangrijk. Het bidden in tongen houdt namelijk onze ziel (gedachten, gevoelens en alle waarnemingen van onze vijf zintuigen) in toom. God bekrachtigt ons namelijk door Zijn Geest in onze inwendige mens (Efeziërs 3:16). Emoties horen niet over u te regeren! NEE! U hoort te regeren over uw emoties! U hoort het hoofd te zijn en niet de staart. Als u luistert naar God zult u zien dat u enkel op gaat en niet neer (Deuteronomium 28:13). Wanneer u door de Geest van God wordt geleid dan pas bent u een kind van God (Romeinen 8:14).

We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen” 2 Corinthiërs 10: 3-5 NBV 

U hoeft niet langer met alle winden mee te waaien. Wordt militant, neem uw plaats in Christus Jezus in en geef uzelf over aan Gods Geest! Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Het doen van uw eigen zin leidt ten slotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de Geest, tenminste als de Geest van God in u woont. Als u de Geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij Hem (Romeinen 8:5-9 HTB).