27 Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht  [II Cor. 12:9.] en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.[Heb. 12:1-3.]” Jesaja 40:27-31 HSV

God is altijd gewillig om Zijn wegen aan Zijn kinderen bekend te maken terwijl zij Hem verwachten.

Wanneer we God verwachten, spoelt Hij al het vuil weg  verkwikt, bekrachtigt, verwijdert Hij vermoeidheid in ons leven, zorgt Hij ervoor dat we hoger zweven op adelaarsvleugels wat ervoor zorgt dat we over de kwesties in het leven regeren vanuit onze hemelse perspectieven en niet vanuit aardse perspectieven. Daarom zweven adelaren hoger in de lucht wanneer ze tegen hun vijanden beginnen te vechten.

Wachten verplaatst onze aandacht op onszelf op God, verwachtende dat Zijn Almacht omwille van ons beweegt. Dit is de reden waarom we moeten leren om onze affectie op de dingen van boven te plaatsen. Het Woord van God vermaant ons dit te doen.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. [Ps. 110:1.] Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,” Kolossenzen 3:1-2 HSV

 

Het karakter van een adelaar die hoog in de hemel zweven herinnert ons aan ons nu en regerende positie in Christus. Dit is de rederen waarom wachten good is omdat het uw ogen van het natuurlijke afhaalt en het plaats in het bovennatuurlijke waar u gezeteld bent samen met Christus in hemelse gewesten.

Moge God ervoor zorgen dat u uzelf ziet zoals God u ziet in de geestelijke atmosfeer en er ook voor zorgen dat u in authoriteit en macht functioneert terwijl u Hem verwacht.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mijn kracht vernieuwd en ervoor zorgt dat ik zweeg in Uw elementen in mij door Uw Geest terwijl ik op U wacht in Jezus’Naam. Amen.