Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de Heere, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle water van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: was u en u zult rein zijn! Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vless van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei: Zo waar de HEERE leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen! En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. ” 2 Koningen 5:10-15 HSV

Soms kan Gods instructies door het vat die Hij gebruikt in ons leven eruitzien alsof een mens u controleert of dicteert. Soms vinden we het als kinderen van God niet leuk om ons aan iemand te onderwerpen die als een dictator tot ons spreekt. Vooral als het gaat om een dienaar van het Evangelie van Jezus Christus. Vaak zeggen we: Wie is hij om zo tegen mij te praten? We moeten het verschil leren kennen tussen God die Zijn vat gebruikt om in autoriteit tot u te spreken en mensen die u proberen te overheersen.

Naäman liep bijna zijn wonder mis omdat hij vond dat Eliza onbeschoft tegen hem sprak en hem onbeschoft behandelde. Maar zijn wonder was in de door God gegeven instructies door de man van God. We zien God niet, maar we zien Zijn dienaars die hij gebruikt en wie Hij gezag delegeert naar ons. Onze taak is te volgen, ongeacht hoe de informatie wordt gecommuniceerd. Door het opvolgen van de instructies zouden wij misschien ook ons wonder ervaren. Het wonder hoeft niet altijd een ding te zijn, het kan ook een karakteropbouw zijn. Dat is iets wat u niet op de markt kan kopen. Alleen God kan u helpen uw karakter tot de Zijne te vormen.

Een arme die in zijn oprechtheid zijn weg gaat, is beter dan wie slinkse wegen gaat, al is hij rijk.” Spreuken 28:6 HSV

We kunnen zien dat Naäman houding naar Gods gezaghebbende er bijna voor zorgde dat hij zijn wonder niet ontving. God wil niet dat wij wijs zijn vanuit ons eigen begrip. Het is in het onderwerpen aan dwaze instructies dat we onze wonderen ervaren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mij te onderwerpen aan uw instructies, ongeacht hoe het aan mij wordt gepresenteerd in Jezus Christus machtige Naam. Amen.