Scroll Top

Maar toen zij bij de dorsvloer van Nachon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Uzza, en God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf daar bij de ark van God.” 2 Samuel 6:6-7 HSV

Wanneer wij een grens van een ambt overschrijden waarvoor God ons de autoriteit niet heeft gegeven, roepen wij alleen maar problemen over onszelf af. De Bijbel zegt: Uzzah stierf omdat hij de ark van God aanraakte. Zijn intenties waren goed, maar het was verkeerd in Gods Ogen. Veel van de dingen die ons in de problemen brengen, zijn goede intenties maar zonder Gods leiding. We zeggen misschien dingen tegen Gods autoriteit, ter wille van behulpzaam zijn, maar wij moeten voorzichtig zijn, want zelfs dat kan ons in problemen brengen. Hij (Uzzah) stapte in een ambt of plek van autoriteit die alleen voor de priester was bedoeld. In onze tijd overschrijden wij de grens van autoriteit wanneer wij over dienstknechten van God praten alsof zij nergens goed voor zijn. Dat is net zoals het aanraken van de ark van God en kan de oorzaak zijn van veel problemen problemen in ons leven.

Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen kwaad.” 2 Kronieken 16:22 HSV

Veel van de problemen waar sommige mensen doorheen gaan in hun leven worden veroorzaakt doordat men hun mond hebben gebruikt om te spreken op plekken waar zij dat niet hadden moeten doen. Vooral tegen God autoriteit, geplaatst in Zijn Kerk om Zijn mensen te leiden. Wij geven de duivel altijd de schuld van onze problemen, maar het is niet altijd de duivel. Het wordt veroorzaakt door het openen van onze mond op de verkeerde plek.  

Ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen.” Spreuken 6:2 HSV

Wij moeten leren om op onze woorden te letten wanneer het Gods geheime instituties aangaat, die Hij in Zijn Kerk heeft geplaatst uit voorzorg voor Zijn mensen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij van het tegenspreken van Uw autoriteit, geplaatst in Uw Kerk, en ook dat ik weigerde om daar aan te onderwerpen. Help mij om de deur van mijn mond te bewaken. Zodat ik het alleen op de juiste manier zal gebruiken om een zegen te zijn voor Uw vijfvoudige ambt geïnstalleerd in de Kerk. In Jezus Christus machtige Naam, Amen. 

Comments (1)

[…] Submit Yourself To God (part 23) Vandaag Onderwerp uzelf aan God (deel… Gisteren […]

Comments are closed.