Wij zijn het Lichaam van Christus. Er kan niet genoeg worden benadrukt dat wij tezamen met onze broeders en zusters de Bruid van Jezus vormen. Jezus komt terug voor haar, een gemeente zonder vlek of rimpel. Bent u klaar als Jezus komt? Bent u er dagelijks bewust van dat we in de Eindtijd leven?

Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende.
Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden.” Mattheüs 24:6-8, 12-13 HTB

De duivel weet dat zijn tijd kort is. Satan komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. In de laatste der dagen valt hij de Christenen aan met onvergevingsgezindheid, bitterheid, haat e.d. zodat de liefde in u verkoelt.

Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde. 1 Johannes 4:7-8
Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de Gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één Lichaam. Wees daarom dankbaar. Colossenzen 3:14-15 HTB

Laten we op de bres staan en bidden VOOR:
■ Een geweldige oogst aan zielen. (Mattheüs 9:37-38, Johannes 4:34-38)
■ Voorgangers (Hebreeën 13:17-18)

In een tijd waarin de maatschappij verhardt dienen wij op te staan De Kerk. Laat de Here ons opwekken!!!
■ Liefde
■ Eenheid
■ Opwekking

Laten we bidden TEGEN elke vos die onze oogst wil verpesten (Hooglied 2:15).

We verlammen de werken en vernietigen de werken van de volgende geesten in de Naam van Jezus:
■ geest van sabotage
■ geest van weigering en vertraging
■ geest van uitstel

We binden en bestraffen in Jezus’ Naam elke vorm van:
■ dood
■ ziekte
■ gevaar
■ ongeluk
■ plaag
■ onheil

Laat De Heilige Geest u verder leiden…