Scroll Top

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.” Mattheus 4:4 HSV

Onze Heer Jezus Christus nam een natuurlijke gedachten om over een geestelijk gedachte te communiceren. Net zoals u eten nodig hebt om te kunnen overleven, zo ook is het Woord van God noodzakelijk voor u om door te gaan als een wedergeboren kind van God Almachtig.

Sterker nog, zonder Gods Woord kunnen we de tijden van beproevingen niet overleven. Want het is de voeding voor uw geest, de oplossingen voor uw verstand en de gezondheid voor uw lichaam. Het werkt als Gods medicijn voor uw bestaan.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” Hebreeën 4:12 HSV

Dus ga dagelijks in het Woord en heb een gezonde geestelijke, natuurlijke en lichamelijke groei in Jezus Christus machtige naam. Amen

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Help mij om erop gericht te blijven. Want het is alles wat ik nodig heb in Jezus Christus machtige Naam. Amen

Comments (1)

[…] Live By God’s Word Vandaag Leef van Gods Woord Vandaag […]

Comments are closed.