Geliefde broeder of zuster, ik groet u in de Naam van Jezus Christus. Met enthousiasme wil ik u voorstellen aan Iemand Die van u houdt, ongeacht wie u bent. Het enige wat Hij u wil geven, is Zijn liefde.

Het maakt niet uit wat er in uw leven speelt, wet ik weet is dat Zijn liefde tal van zonden bedekt. De Naam van deze geweldige Persoon is Jezus Christus, de Zoon van de levende God.

De Bijbel laat ons weten dat wij allemaal hebben gezondigd en dat we tekort schieten aan de glorie van God (Romeinen 3:23). De loon van de zonde is de dood, maar God heeft ons eeuwig leven gegeven door Jezus Christus (Romeinen 6:23).

Dit houdt in dat we zijn geboren in zonde, maar het is alleen door het Bloed van Jezus Christus dat onze zonden worden uitgewist (Efeziërs 1:7), want Hij is de weg naar God de Vader (Johannes 14:6).

Daarom is Jezus naar deze aarde gestuurd door God. Jezus heeft Zich met u en mij geïdentificeerd om de verbroken relatie met de mensheid te herstellen. Hij kwam naar deze wereld vanwege Zijn liefde en compassie voor de mensheid (Johannes 3:16-17). Hij is niet gekomen om u te veroordelen, maar dat de wereld, u dus ook, wordt gered door Hem.

You are loved

God heeft in Jezus Christus de wereld met Zichzelf verzoend, door niet hun overtredingen toe te reken maar God heeft Hem (Jezus) gebruikt om de wereld te verzoenen met Zichzelf.”(2 Corinthiërs 5:18-19)

Wie tot Hem (Jezus) komt, wordt niet afgewezen (Johannes 6:37). Iedereen is dus van harte welkom! Als u tot Jezus Christus komt, het maakt niet uit hoe u bent of wat voor levensstijl u erop nahoudt, Hij wijst u niet af!

Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.” (Romeinen 10:9) Let Jesus

Wilt u Jezus aannemen in uw leven als uw persoonlijke Heiland en Verlosser? Bid dan het onderstaande gebed met uw hele hart (Romeinen 10:10), door hardop te zeggen:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van de Here Jezus Christus. Ik geloof met mijn hele hart dat Jezus Christus de zoon is van God. Ik geloof ook dat God Hem uit de dood heeft doen opstaan. Ik erken Jezus Christus als mijn Heer en Verlosser. Dank U Heer dat U al mijn zonde heeft uitgewist. Ik maak aanspraak op mijn redding op dit moment. In Jezus Zijn Naam, Amen.