Scroll Top

En Hij liet niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.” Markus 5:37 HSV

Niemand kan Gods wil doen zonder intiem met Hem te zijn. Aan het begin der schepping raakte de eerste zondige mens Adam zijn intimiteit met God Almacht kwijt en daarom Jezus kwam daarom om te herstellen, zodat de mens nu dichterbij en één kan zijn met God, van Wie de eerste mens Adam zichzelf had afgescheiden door zonde.

Wanneer we intiem zijn met God Almachtig, zal Hij zich op een unieke wijze aan ons openbaren. Maar om de voordelen van intimiteit te ervaren, moeten we ons afzonderen van alle afleidingen die proberen om ons hart van Zijn afwezigheid te stelen.

Jezus Christus onze Meester toont ons door bovenstaande tekst, dat intimiteit betekent dat we onszelf apart zetten met God Almachtig.

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd.” Markus 9:2 HSV

We zien Jezus openbaren Wie Hij waarlijk was naar de innige cirkel die Hij apart had gezet voor Zichzelf. Hij openbaarde Zijn glorie aan Hem.

We kunnen God niet zien voor Wie Hij is zonder intimiteit. Een man en echtgenoot kennen bijvoorbeeld elkaars naaktheid in intimiteit. Dit doen zij in privé en niet in het openbaar.

God Almachtig mist ons in privé en roept ons nu voor intimiteit in Jezus Christus machtige Naam.   

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest naar intimiteit met U te verlangen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.