Scroll Top

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.” Spreuken 3:5 HSV

Een van de factoren die onze intimiteit met onze Heer Jezus Christus bevecht is onze menselijke beredenering, zijnde onze gedachtegang. Wanneer onze gezindheid niet wordt vernieuwd door het Woord van God, dan wordt het heel moeilijk om Jezus Christus na te volgen.

We kunnen Jezus Christus niet waarlijk volgen zonder Zijn wil voor ons leven te weten. Daarom is de dagelijkse vernieuwing of renovatie van onze gezindheid zo enorm belangrijk.    

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” Romeinen 12:1-2 HSV

Het is tijd om onze gezindheid te renoveren met Gods Woord. Want twee kunnen alleen intiem zijn met elkaar wanneer zij overeenstemmen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest mijn gezindheid te vernieuwen met uw Woord terwijl ik mijn tijd toewijd aan het bestuderen van de Bijbel in Jezus machtige Naam. Amen.