Scroll Top

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.” Johannes 15:4 HSV

In de intimiteit, terwijl we in Christus Jezus blijven, worden we gevoed door de werken van de Geest van Christus in ons. Deze voeding is hetgeen ons bekrachtigd en het geeft ons het vermogen om voorwaarts te gaan wanneer we ons zwak voelen.

Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held.” Joël 3:10 HSV

Het Woord van God zegt: “Laat de zwakken zeggen: Ik ben een held.”

Het is door in het Woord te blijven, dat we kracht ontvangen. Gods Woord is ons gegeven omwille van onze zwakheden, zodat het onze kracht zal zijn. Niet dat we sterk zijn in onszelf, maar in Hem zijn we sterk door de voeding die we ontvangen door in Jezus Christus te blijven.

Eén van de manieren waarop dit wordt bereikt is door gebed.

Het is tijd om intiem te raken met Jezus Christus in gebed. Lees a.u.b. Efeziërs 3:14-16

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Trek mij in gebed door Uw Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.