Scroll Top

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.” Filippenzen 3:12 HSV

Paulus de apostel zag Zichzelf als een gevangene, gearresteerd door de Heere. Welnu, wanneer een gevangene gearresteerd is vanwege het doen van iets verkeerds, dan is de enige manier hoe de gevangene toch van zijn of haar gevangenistermijn kan genieten is door het opvolgen van de aan hem of haar door de politie officier gegeven instructies, zodat hij of zij geen pijn zal lijden. Paul zei: Ik kan de reden waarom Jezus Christus mij heeft verwekt alleen begrijpen door totale gehoorzaamheid en volledige overgave.  

Rebellie verhindert intimiteit. Wij allen zijn verenigd met God Almachtig in Christus. Samen zijn we één keten. Ongehoorzaamheid aan Gods Woord bevecht onze eenheid met God.

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven:  Wees heilig, want Ik ben heilig.” 1 Petrus 1:13-16 HSV

Het is tijd om achter de heiligheid na te jagen en wereldse begeerten te vermijden die onze eenheid met Christus bevechten. Want dit is de enige manier waarop we waarlijk kunnen begrijpen waarom we wedergeboren en gearresteerd zijn door onze Heere Jezus Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw woord. Help mij in het najagen van Heiligheid door de kracht van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.