God wilt vandaag iets nieuws doen! U hoeft niet te wachten voor het begin van een nieuwe week, maand of 1 januari 2016. Vaak heeft men de neiging om iets te kunnen accepteren wanneer het ergens op slaat. Het moet niet zo zijn dat we ons pas overgeven als we het begrijpen. De wereld leert ons aan om alles wetenschappelijk te toetsen maar academisch geloof is on-Bijbels. God roept ons op vandaag om naar Hem uit te strekken en Hem te vertrouwen.

Vertrouw op de Heer met heel uw hart, steun niet op eigen inzicht.” Spreuken 3:5

Gods plannen zijn niet onze plannen (Jesaja 55:8). Het zijn onze eigen gedachten en emoties die Gods plannen in de weg staan omdat wij het niet bevatten. Niet omdat het in het verleden is gebeurd, gelukt of geslaagd, betekent dat het nu niet lukt. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2 Corinthiërs 5:17).

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” Romeinen 12:2

God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de Gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één Lichaam. Wees daarom dankbaar. Laat uw hart vol zijn van Christus’ woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here (Colossenzen 3:12-16).

Want, Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Jesaja 43:19