Zijn zij niet allen dienende geesten uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? ” Hebreeën ‭1:14‬ ‭HSV

Engelen zijn dragers van goed nieuws naar de erfgenamen van de zaligheid.

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. [Mic 5:2] En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. [I Sam. 2:34; II Kon 19:29; Jes. 7:14.]” Lukas 2:6-12 HSV

Ik bid dat u goed nieuws ontvangt. Moge de Heere God Almachtig Zijn engel uitsturen om u de informatie te brengen die u nodig heeft in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Dank U dat U Uw engel vrijzet om Uw Woord te communiceren naar mij. Ik verwacht goed nieuws van de Heere in Jezus’Naam. Amen.