Scroll Top

Zijn zijn niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? HSV 1:14

Engelen brengen redding naar Gods volk die omwille van het evangelie vervolgd worden.

De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. [Ps. 18:1, 145:20]” Psalmen 34:8 HSV

Een goed voorbeeld is die engel die Petrus, die in de gevangenis geplaatst was om gedood te worden (Handelingen 12:1-9). Toen de engelen van God gebeden naar God ophieven, zond Hij (God) een engel uit om Petrus te redden en uit de gevangenis te bevrijden.

Dus Petrus werd gevangen gehouden, maar er werd vurig en aanhoudend voor Hem gebeden tot God door de gemeente (bijeenkomst).

Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag.” Handelingen 12:5,7,9 HSV

Het maakt niet uit in welke situatie u zich bevindt, ik bid dat God Almachtig Zijn engel uitstuurt om u ter hulp te komen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord en dat U een engel uitstuurt om mij te redden of te bevrijden van demonische vervolging omwille van het Evangelie in Jezus’ Naam. Amen.