Zegt men niet dat er pas vier maanden na de zaaitijd geoogst kan worden? Maar kijk eens rond! Overal liggen de velden rijp om te oogsten.” Johannes 4:35 HSV

Veel mensen in de wereld hebben nog niet van onze Heer Jezus Christus gehoord. Toen Jezus op aarde was, verkondigde Hij profetisch aan dat het oogsttijd is. Hij zag het nood van de menselijke wezens.

Als we kijken naar wat er momenteel allemaal gebeurt in de wereld, dan kunnen we concluderen dat Jezus Christus de enige oplossing is voor al datgene wat we zien. Hij komt snel terug.

Jezus zei ook: Ik heb jullie erop uitgestuurd om te oogsten wat jullie niet hebben gezaaid.

Ik heb jullie erop uitgestuurd om te maaien wat jullie niet hebben gezaaid. Anderen hebben het voorbereidende werk gedaan en jullie mogen de oogst binnenhalen.” Johannes 4:38 HSV

Hij heeft de prijs voor alles al betaald en de hele wereld gekocht met Zijn Bloed. Onze taak is om de oogst te oogsten door het Evangelie van Jezus Christus te prediken en de verlorenen te winnen.

Daarom gaf Hij Zijn discipelen (dat zijn wij, de wedergeboren Christenen) na Zijn wederopstanding de opdracht om te prediken en te dopen in de naam van De Vader, De Zoon en De Heilige Geest.

“Trek de wereld in”, zei Hij tegen hen, “en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden, Maar wie niet geloven, zij zullen worden gestraft.” Markus 16:15-16 HSV

Ga erop uit en oogst, zegt de Heer in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik sluit mij aan in Uw gezelschap van oogsters om de oogst te oogsten in Jezus Christus machtige naam. Amen.