We dienen een God die geen beperkingen kent. Vele hebben God in hun leven beperkt vanwege hun opvoeding, omgeving, cultuur of leefstijl. Velen zien God zoals de mens Hem heeft gepresenteerd aan hen, maar niet zoals Hij als God is. Er is geen betere manier om God te zien of te kennen dan door Zijn Woord.

Zie, Ik ben de HEERE, de  God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn??” Jeremia‬ ‭32:27‬ ‭HSV

Er is niets te moeilijk voor God. Daarom moeten we Hem op Zijn Woord nemen en hetgene Hij heeft beloofd in de praktijk brengen. De beloften van God zijn niet afhankelijk van ons kunnen om tot manifestatie te komen, maar is afhankelijk van Wie God is. We moeten onze mental houding richting God en Zijn Woord veranderen en leren om Hem te zien voor Wie Hij is overeenkomstig Zijn Woord en niet zoals wij denken dat Hij is of hoe wij graag willen dat Hij is.

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.  En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?  En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. ” Lukas ‭1:26-38‬ ‭HSV

In bovenstaande tekst lezen, kwamen we er achter dat Maria niet wist hoe de profetie volbracht zou Woden. Haar verstand kon het niet begrijpen, maar ze stemde overeen met het Woord door te zeggen: Zo zal het zijn.

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. ” Lukas ‭1:38‬ ‭HSV

God roept ons naar een plaats waar we allen tegen Hem moeten zeggen: Zo zal het zijn overeenkomstig Uw Woord en Hem er dan op vertrouwen dat Hij wat Hij heeft beloofd zal voltooien.

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.”Filippenzen ‭1:6‬ ‭AMPC‬‬

Moge God Almachtig in u volbrengen wat Hij heeft beloofd. Ik bid dat u Hem op Zijn Woord neemt, wetende dat de God die wij dienen geen limieten kent en dat niets te moeilijk voor Hem is.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik neem U vandaag op Uw Woord wetende dat U het goede doet en datgene U heeft beloofd in mijn leven zal volbrengen in Jezus’Naam. Amen.