Scroll Top

Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Luister naar de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, en zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Vervloekt is de man die niet luistert naar de woorden van dit verbond, dat Ik uw vaderen geboden heb op de dag dat Ik hen geleid heb uit het land Egypte, uit de ijzeroven: Luister naar Mijn stem en doe deze woorden, overeenkomstig alles wat Ik u gebied. Dan zult u Mij tot een volk zijn en zal Ík u tot een God zijn, opdat Ik de eed gestand doe die Ik uw vaderen gezworen heb om hun een land te geven dat overvloeit van melk en honing, zoals het heden ten dage is. Toen antwoordde ik en zei: Amen, HEERE.” Jeremia 11:1-5 HSV

Het is zinvol dat we Gods Woord voor ons gehoorzamen om de zegeningen van het verbond te ervaren. De Oude Testament heiligen kende de kracht van gehoorzaamheid. Het was Abraham’s gehoorzaamheid die ervoor heeft gezorgd dat de verbondszegeningen gemanifesteerd worden.

Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. [Heb. 6:13, 14; 11:12.] En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. [Gen. 12:2-3; 13:16; 22:18; 26:4; 28:14; Han 3:25, 26; Gal. 3:16.]”
‭‭Genesis‬ ‭22:16-18‬ ‭HSV

Kies er vandaag voor om te gehoorzamen in plaats van ongehoorzamen en weiger om God te beperken door ongeloof en angst en laat de glorie van God gemanifesteerd worden in uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat de Geest van gehoorzaamheid mijn hele wezen domineert in Jezus’Naam. Amen.